Transport materia??ów HDS

Od pocz�?tku swojej dzia??alno??ci wykonujemy us??ugi transportowe HDS w Zielonej Górze, województwie Lubuskim oraz w ca??y kraju. HDS - skrót oznacza Hydrauliczny D??wig Samochodowy. Wywrotka z HDS'em - samochód  ci�???arowy z zamontowanym na nim ??urawiem umo??liwiaj�?cym samodzielny za??adunek i roz??adunek tego pojazdu. Mamy do??wiadczenie, które zdobywali??my latami, ka??dy nawet najmniejszy transport jest u nas solidnie i terminowo wykonany. Zawsze dbale spe??niamy oczekiwania klienta. Oferujemy Pa??stwu transport HDS mi�?dzy innymi materia??ów budowlanych, drzewa, stali, wi�???by dachowej, wszelkiego rodzaju maszyn, baraków itp. 

HDS Zielona G??ra - transport baraku

Us??ugi transportowe HDS Zielona Góra Lubuskie

Specjalizujemy si? w us??ugach transportowych HDS. Ostatnio w Zielonej Górze woj. Lubuskie zlecono nam us??ug? transportu baraków, która zosta??a wykonana szybko i sprawnie. Potrzebujesz transport baraku, pomieszcze?? socjalnych, kontenerów, pawilonów ? Zapraszamy do skorzystania z naszych us??ug - transport HDS.

Pojazdy ci???arowe z HDS'em

Posiadamy flot? samochodów ci???arowych z HDS'em, które s? gotowe wykona? Pa??stwa zlecenia dotycz?ce przewozu ci???kich, wielkogabarytowych ??adunków.